Γραμματεία ΔΠΜΣ

Ώρες Υποδοχής Κοινού: καθημερινά 10.00-13.00


Αιτήσεις

Υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και την αποστολή του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscads@central.ntua.gr ή μέσω fax στο 210-772 3450 στη γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Για πιστοποιητικό

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται στα ελληνικά. Εάν το έγγραφο χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, ανάλογα το κράτος προορισμού, πρέπει να επικυρωθεί ή με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille)  από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας ή από το υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδας και να μεταφραστεί.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτούνται κατ’ ελάχιστον δύο ημέρες.

Όταν το πιστοποιητικό είναι έτοιμο, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη γραμματεία για την παραλαβή του.

 •  

 • Αν είστε Απόφοιτος του ΔΠΜΣ "ΔΣΑΚ" πατήστε εδώ. (Για κάθε πιστοποιητικό αποφοίτων απαιτείται παράβολο, το οποίο εκδίδεται από το λογιστήριο του Ε.Μ.Π. Τα δύο πρώτα πιστοποιητικά από την απόκτηση πτυχίου εκδίδονται χωρίς παράβολο.)

  Οδηγίες:  Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί, αναλογά με την ιδιότητά σας, και αποστείλτε την με e-mail στη γραμματεία του Προγράμματος, αφού πρώτα την αποθηκεύσετε με την ονομασία «Πιστοποιητικό_Επώνυμο». Επίσης μπορείτε αν προτιμάτε να την τυπώσετε και να την αποστείλεται μέσω fax.


Για εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
Προϋπόθεση για την αίτηση εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι η οφειλή μέχρι δύο (2) μαθημάτων, στο 3ο εξάμηνο σπουδών ή αργότερα.


Για αίτημα προς την ΕΔΕ

Τα αιτήματα προς την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ υποβάλλονται στην Γραμματεία του προγράμματος και εξετάζονται σε προσεχή συνεδρίαση της ΕΔΕ.


Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.Πληροφορίες - Διαδικασίες

Ημερομηνίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (20-7-2017)

 

Εγγραφές Εξαμήνων

Εγγραφές στο ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες (βλ. ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους). Όλοι οι ΜΦ του προγράμματος υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εγγραφή, είτε έχουν να δηλώσουν μεταπτυχιακά μαθήματα, είτε εκπονούν ήδη την μεταπτυχιακή τους εργασία.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο Ειδικού Εισητηρίου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δίνονται (submit-academicid.minedu.gov.gr).

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.  

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία.

Οι σχετικές αιτήσεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 

Αποφοίτηση

Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται :

 • Η επιτυχής εξέταση σε 10 μεταπτυχιακά μαθήματα (βλ. απαιτήσεις σπουδών)

 • Η επιτυχής εξέταση στη Μεταπτυχιακή εργασία

 • Η προσκόμιση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ των:

  •  Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ: α) έντυπης και ηλεκτρονικής κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Εργασίας, β) μη εκκρεμότητας εκ μέρους του ΜΦ.

  •  Περίληψη της εργασίας  στα ελληνικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή μέσω e-mail), όπου θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος  καθώς και το ονοματεπώνυμο του ΜΦ σε μορφή word.

  •  3-5 σέλιδη  περίληψη της εργασίας στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή μέσω e-mail), όπου θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος καθώς το ονοματεπώνυμο του ΜΦ στα αγγλικά σε μορφή word.


Βαθμολογίες

Τελευταία ανακοίνωση
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 22-3-2018
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 19-6-2018
Επαναληπτική Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου