Στόχοι

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των δομικών έργων συνδέονται άμεσα με την ανάγκη τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι σημαντικές βελτιώσεις στις αντοχές των παραδοσιακών υλικών διαμορφώνουν μαζί, με τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως και κατασκευής, νέες συνθήκες για οικονομοτεχνικά πρόσφορες λύσεις στην κατασκευή των δομικών έργων. Παράλληλα, τα διάφορα έργα υποδομής (μεγάλες γέφυρες, δεξαμενές, αεροδρόμια, υπόγεια έργα, μετρό, σήραγγες, έργα μεταφοράς αερίου, κλπ.), απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό τους. Επίσης, σημαντικά δομοστατικά θέματα σχετίζονται με τη συντήρηση-ενίσχυση υπαρχόντων έργων και μνημείων, ενώ η έντονησεισμικότητα της χώρας μας δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που σε ικανό βαθμό μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αξιόπιστη ανάλυση και τον ορθό σχεδιασμό των δομικών έργων.

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπέβαλε το 1997 πρόταση για λειτουργία και χρηματοδότηση από την Ε.Ε Διατμηματικού - Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών”. Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από 1/2/98 βάσει των διατάξεων του Ν.2083/92 , των αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ Β7 / 33 / 26.1.94 (ΦΕΚ Β 87 / 10.2.94) και Φ.711/153/Β7/378 (ΦΕΚ Β 628 / 30.7.96) καθώς και βάσει της από 19.2.98 ομόφωνης απόφασης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ που εγκρίθηκε με την από 20.2.98 απόφαση της Συγκλήτου. Με την 16/12/2005 απόφαση της Συγκλήτου στο ΔΠΜΣ έγινε προσθήκη νέων μαθημάτων και δημιουργία δύο ροών: Ανάλυση Δομικών Έργων και Σχεδιασμός Δομικών Έργων. Το 2014 το πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με την Αρ. 209731/Ζ1 (ΦΕΚ Β 3591 / 31-12-2014).

Ο Δομοστατικός Τομέας σε συνεργασία με τον Γεωτεχνικό Τομέα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την κάλυψη διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων οργάνωσε απο 1.2.98 το παρόν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Πρόγραμμα αυτό συμπράττουν ακόμη οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

                                 

Σκοποί

  •  Η ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων ανάγκων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.
  • Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες.