Το Πρόγραμμα

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ένα βασικό στοιχείο έκφρασης του ανθρωπίνου πολιτισμού ήταν τα πάσης μορφής τεχνικά επιτεύγματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα έργα ύδρευσης, μεταφοράς ανθρώπινης δραστηριότητας και στέγασης. Σήμερα, που η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί μεγάλους οικολογικούς προβληματισμούς, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την ποιότητα των τεχνικών έργων, όπως υδραγωγείων, γεφυρών, κτηρίων, αιθουσών συγκεντρώσεων, υδάτινων ταμιευτήρων, υδραγωγείων, κλπ. Τα έργα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται σωστά, ώστε να είναι αξιόπιστα από πλευράς ασφαλείας, να κατασκευάζονται και να λειτουργούν με το λιγότερο δυνατό κόστος και να είναι αισθητικά αποδεκτά. Από την άλλη πλευρά, η συνέχεια του πολιτισμού μας επιβάλλει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές τα ιστορικά μας μνημεία και τα εν γένει τεχνικά επιτεύγματα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Η αξιοπιστία μιας κατασκευής, από απόψεως αντοχής, εξαρτάται από το κατά πόσον αυτή είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, χωρίς ή με ελεγχόμενες βλάβες στις εξωτερικές δράσεις, οι οποίες θα της ασκηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας μιας κατασκευής στηρίζεται στην εκτίμηση:

α) Της φέρουσας ικανότητας των μελών της κατασκευής. Η φέρουσα ικανότητα των μελών επηρεάζεται από την αντοχή του υλικού και της γεωμετρίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές σε σχέση με εκείνες που ελήφθησαν αρχικά υπόψη.

β) Της συμπεριφοράς της κατασκευής ως συνόλου. Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται στην πράξη με δύο οριακές καταστάσεις: την κατάσταση λειτουργικότητας και την κατάσταση οριακής αντοχής. Για να είναι σε θέση κανείς να προσδιορίσει τις δύο αυτές καταστάσεις πρέπει να γνωρίζει τους βασικούς νόμους της μηχανικής και της συμπεριφοράς των υλικών και να είναι γνώστης των μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών που προσφέρονται για την ανάλυση της κατασκευής και τον υπολογισμό των εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών. Επίσης πρέπει να γνωρίζει την επιρροή του εδάφους θεμελιώσεως στην συμπεριφορά των κατασκευών.

Ακριβώς αυτές τις ειδικότερες γνώσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό ασφαλών και οικονομικών κατασκευών έχει σκοπό να προσφέρει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών». Ο κορμός των μαθημάτων προέρχεται από τον Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωτεχνικής της ίδιας Σχολής και με τη σύμπραξη της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Στόχος του ΔΠΜΣ-ΔΣΑΚ είναι η δημιουργία επιστημόνων με βαθειά ειδίκευση στο διεπιστημονικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών για τη στελέχωση τεχνικών γραφείων και οργανισμών με απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώσεων, καθώς και η παροχή του αναγκαίου επιστημονικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης έρευνας για όσους επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.