Σε ποιούς απευθύνεται

 Tο πρόγραμμα απευθύνεται κ υ ρ ί ω ς σε Πολιτικούς Μηχανικούς αποφοίτους Ελληνικών Πολυτεχνείων 5ετους κύκλου σπουδών ή ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή και σε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Οι κατηγορίες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι : 

  • Απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών.
  • Ομοίως απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της χώρας.
  • Απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, κάτοχοι διπλωμάτων ισοτίμων με M.Sc. ή M.Eng. μικρότερης διάρκειας των 5 ετών, μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα της Δομοστατικής και Γεωτεχνικής κατεύθυνσης από τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Η παρακολούθηση των πρόσθετων μαθημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα και την επίδοση του φοιτητή διαρκεί 1 έως 2 το πολύ εξάμηνα. 

Η κύρια προέλευση των υποψηφίων είναι απόφοιτοι Μηχανικοί με σπουδές 5ετούς διάρκειας για τα “Ηπειρωτικά” Πολυτεχνεία ή ανάλογης διάρκειας για τα “Αγγλοσαξονικά” Πολυτεχνεία, που χορηγούν πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M.Eng

Κριτήρια Επιλογής

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται:

  • Ο γενικός βαθμός διπλώματος και η σειρά του βαθμού διπλώματος σε σχέση με τους βαθμούς των υπόλοιπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος.
  • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η βαθμολογία στη διπλωματική εργασία.
  • Οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών.
  • Οι γνώσεις πληροφορικής.
  • Η ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
  • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
  • Οι συστατικές επιστολές.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τα τρία (3) εξάμηνα από την εγγραφή στο ΔΠΜΣ, ενώ η μέγιστη διάρκεια τα δύο (2) έτη.

Παράταση των προθεσμιών αυτών γενικώς δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.