Προσφερόμενα Μαθήματα

Γενικά Μαθήματα


Γ1. Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Στοιχεία από την Τανυστική Άλγεβρα (Συμβολισμοί με τη χρήση δεικτών.  Συμμετρικά και αντισυμμετρικά συστήματα. Αντισυμμετρικά συστήματα 3ης τάξεως και τα σύμβολα Kronecker. Oρίζουσες. Θετικώς ορισμένες τετραγωνικές μορφές. Tανυστές.. Καρτεσιανή σημειολογία και άλλοι χρήσιμοι μαθηματικοί συμβολισμοί. Ορθογώνιοι γραμμικοί μετασχηματισμοί και αντικειμενικοί τανυστές. Ισότροπες Τανυστικές Συναρτήσεις μίας Τανυστικής Μεταβλητής.)

Κινηματική των Συνεχών Μέσων (Απεικονίσεις και κίνηση. Κίνηση απολύτως στερεού σώματος. Περιγραφή της κινήσεως κατά Lagrange. Το θεώρημα της πολικής αναλύσεως. Αναλλοίωτοι και αντικειμενικοί τανυστές. Τανυστές των τροπών. Περιγραφή κατά Lagrange. Απλή διάτμηση. H λογαριθμική τροπή. Ορθογωνικές παραμορφώσεις. Παραμόρφωση στοιχειωδών υλικών επιφανειών και όγκων.Παραμόρφωση στοιχειωδών επιφανειών. Παραμόρφωση στοιχειωδών όγκων. Περιγραφή κατά Euler. Τανυστές τροπών κατά Euler. Απλή διάτμηση. Χρονικές παράγωγοι και ρυθμοί. Υλική χρονική παράγωγος και ταχύτητα. Σχετική βαθμίδα παραμορφώσεως. Παράγωγος στερεού σώματος ή παράγωγος Zaremba-Jaumann. Θεωρία πλαστικής παραμόρφωσης κατά Nadai.)

Αρχές διατηρήσεως (Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Βασικές αρχές της Μηχανικής των Συνεχών Μέσων. Χρήσιμοι τύποι από τη διανυσματική ανάλυση. Υλική χρονική παράγωγος καθολικών μεγεθών και το θεώρημα μεταφοράς του Reynolds. Η αρχή διατηρήσεως της μάζας. Ασυμπίεστα ρευστά. Μονοδιάστατη ροή. Εξίσωση συνεχείας σε δύο διαστάσεις. Κοκκώδη Υλικά. Η αρχή διατηρήσεως της ορμής. Διατύπωση της Α.Δ.Ο.. Οι εξισώσεις Euler για ιδεατά ρευστά σε δύο διαστάσεις. Η εξίσωση ποσότητας κινήσεως για μόνιμη ροή ιδεατού ρευστού. Οι εξισώσεις Navier της γραμμικής ελαστοδυναμικής. Η αρχή διατηρήσεως της στροφορμής. Γενική διατύπωση. Η εξίσωση ποσότητας στροφορμής για μόνιμη ροή ιδεατού ρευστού. Oι τανυστές τάσεων κατά Cauchy και Piola-Kirchhoff          . Ο τανυστής των τάσεων κατά Cauchy. Ο 1. Piola-Kirchhoff τανυστής των τάσεων. Ο 2. Piola-Kirchhoff και άλλοι τανυστές των τάσεων. Η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας. Ορισμοί και βασικές εκφράσεις της Α.Δ.Ε.. Η αρχή της διατηρήσεως της ενέργειας. Υπερελαστικότητα. Πλαστικότητα. Η εξίσωση της θερμο-ελαστο-πλαστικότητας. Ενεργειακώς συζυγείς τανυστές τάσεων και τροπών. Η υλική χρονική παραγώγιση σε κύριους αξονες.

Απειροστική Μηχανική του Συνεχούς (H απειροστική περιγραφή της παραμορφώσεως. Η βηματική περιγραφή κατά Lagrange. Απειροστική παραμόρφωση γραμμικών, επιφανειακών και χωρικών στοιχείων. Η απειροστική περιγραφή της εντάσεως. Το πρόβλημα των απειροστικών τροπών επάλληλων  πεπερασμένων τροπών σε ισότροπο υπερ-ελαστικό υλικό. Ορθογώνιες παραμορφώσεις. Επαλληλία καθαρής απειροστικής διάτμησης. Ισότροπή, γραμμική πεπερασμένη υπερ-ελαστικότητα. Απειροστικές σχέσεις τάσεων-τροπών. Η αρχή των δυνατών έργων και οι εξισώσεις ισορροπίας. Ισορροπία. Οι εξισώσεις συνεχιζόμενης ισορροπίας. Συντηρητικά και ακολουθητικά φορτία. Θεωρήματα μοναδικότητας. Το θεώρημα μοναδικότητας κατά Kirchhoff. Το κριτήριο ευστάθειας κατά Hadamard. Τροπική χαλάρωση. Καταστατικές σχέσεις. Καταταστατική αστάθεια τύπου Ljapunov. )

Θεωρια Πλαστικης Ροης (Μια μικρομηχανική ερμηνεία του τανυστή των τάσεων. Οι αναλλοίωτες του τανυστή των τάσεων. Αξονοσυμμετρικές εντατικές καταστατάσεις. Η φυσική ερμηνία των αναλλοίωτων του τανυστή των τάσεων. Τα κριτήρια αστοχίας κατά Tresca και v. Mises. Η πλαστική συμπεριφορά υλικών. Διαχωρισμός της τροπής. Συνθήκη διαρροής. Ο νόμος πλαστικής ροής. Οι Καταστατικές εξισώσεις της θεωρίας πλαστικής ροής. Ελαστικότητα. Η συνάρτηση διαρροής. Ο νόμος πλαστικής ροής και η συνθήκη συμβατότητας. Απλά καταστατικά πρoσομοιώματα. Ισότροπη πλαστικότητα. Προσομοιώματα τύπου Drucker-Prager.  Γραμμικά προσομοιώμτα. Μη-γραμμικά προσομοιώματα. Προσομοιώματα τύπου Mohr-Coulomb. Το προσομοίωμα Rankine. Το προσομοίωμα Lade.  Ανισοτροπικά προσομοιώματα. 

Διδάσκων:  Ι. Δαφαλιάς


Γ3. Ειδικά Θέματα Ελαστικότητας

Στοιχεία Τανυστικού Λογισμού.

Βασικές `Εννοιες και Εξισώσεις: Τάσεις. Εξισώσεις κινήσεως. Συμμετρία τανυστή τάσεως. Εξισώσεις ισορροπίας. Τροπές και στροφές. Ενέργεια παραμορφώσεως. Νόμος Hooke. Εξισώσεις Navier-Cauchy. Εξισώσεις Beltrami-Michell.
Το γενικό Πρόβλημα της Ελαστικότητας:
Εξισώσεις πεδίου. Θεμελιώδη προβλήματα συνοριακών τιμών. Μοναδικότητα των λύσεων. Αρχή της επαλληλίας.
Διδιάστατα Προβλήματα Ελαστοστατικής:
Επίπεδη ένταση, επίπεδη παραμόρφωση, αντι-επίπεδη διάτμηση. Τασική συνάρτηση
Airy. Ακριβής θεωρία στρέψεως.
Προβλήματα Συγκεντρωσεως Τάσεων:
Η μέθοδος ιδιοσυναρτήσεων
Williams. Η διδιάστατη λύση Kelvin. Η λύση  Flamant-Boussinesq. Προβλήματα επαφών.
Γενικεύσεις:
Ενεργειακά θεωρήματα. Ελαστικότητα και Θερμοδυναμική. Διάδοση κυμάτων. Ιξο-ελαστικότητα. Θερμο-ελαστικότητα.
Θέματα Μηχανικής των Θραύσεων:
Μηχανική των Θραύσεων και Αντοχή των Υλικών. Η εξέλιξη του Σχεδιασμού Κατασκευών. Θεωρία
Griffith - Εφαρμογές

Διδάσκων:  Χ. Γεωργιάδης


Γ6. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση

Μοντέλα νευρωνικών δικτύων ( Perceptron, πολυστρωματικά ΝΔ ανάστροφης διάδοσης, ΝΔ ακτινικών συναρτήσεων βάσης, ΝΔ ανατροφοδότησης, αυτοοργανούμενα νευρωνικά δίκτυα ). Νευρωνική μάθηση. Χρήση νευρωνικών δικτύων στην προσέγγιση συναρτήσεων / απεικονίσεων, την αναγνώριση στατικών και δυναμικών συστημάτων και τον αυτόματο έλεγχο. Ασαφή σύνολα και ασαφής λογική. Ασαφής συλλογιστική. Ασαφείς σχεσιακές εξισώσεις. Χρήση της ασαφούς λογικής και συλλογιστικής στη λήψη αποφάσεων και στην αναγνώριση / έλεγχο συστημάτων. Νευροασαφή συστήματα. Ειδικές εφαρμογές νευρωνικών και ασαφών συστημάτων σε δομοστατικά και κατασκευαστικά προβλήματα.

Διδάσκοντες:  Α. Σταφυλοπάτης, Στ. Κόλλιας, Γ. Στάμου


Γ7. Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
 • Γενικές αρχές και μέθοδοι Διερευνήσεως του Υπεδάφους. Ερμηνεία αεροφωτογραφιών. Γεωλογικοί χάρτες και τομές. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, περιγραφή δειγμάτων, σύνταξη γεωτεχνικών τομών. Επιτόπου δοκιμές για γεωτεχνικούς σκοπούς (cross-hole, περατότητας, τυποποιημένης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, προσδιορισμού των επιτόπου τάσεων, άμεσης διάτμησης, πρεσσιομέτρου και ντιλατομέτρου)
 • Βασικές αρχές της σεισμικής μεθόδου ανάκλασης και διάθλασης. Εφαρμογές στον σχεδιασμό και κατασκευή υπογείων έργων.
 • Ηλεκτρικές Μέθοδοι (Μέθοδος Ειδικής Ηλεκτρικής Αντίστασης και Ηλεκτρική Τομογραφία). Εφαρμογές στον σχεδιασμό και κατασκευή υπογείων έργων.

Διδάσκοντες:  Γ. Τσιαμπάος, Α. Αναγνωστόπουλος


Γ8. Τεχνολογικά Υλικά

Εισαγωγή: Κατηγορίες υλικών (Μέταλλα, κράματα, πολυμερή, κεραμικά). Τεχνολογική εξέλιξη, μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής, συγκριτικές ιδιότητες, συγκριτικές τιμές, πεδίο εφαρμογής.

Δομή και Ιδιότητες: Δεσμοί, κρυσταλλική δομή και ατέλειες δομής, θεωρία διαταραχών. Στερεοποίηση και μικρογραφική δομή. Κύριες μηχανικές ιδιότητες και η εξάρτησή τους από τη δομή. Σκληρότητα. Ενδοτράχυνση, αποκατάσταση και ανακρυστάλλωση. Θραύση και μηχανισμοί θραύσης, στοιχεία  θραυστογραφίας. Αντοχή στην κρούση, δυσθραυστότητα, μετάπτωση από την όλκιμη στην ψαθυρή συμπεριφορά των μετάλλων.

Άλλες ιδιότητες: Κόπωση και τριβοκόπωση, Ερπυσμός, Αντοχή στην εκτριβή, διάβρωση, οξείδωση υψηλής θερμοκρασίας. Μέθοδοι προστασίας. Τυπικές εφαρμογές σχεδίασης, μελέτη περιπτώσεων.

Μελέτη τυπικών κραμάτων: Σίδηρος και χάλυβες, Κράματα χαλκού, Αλουμίνιο και ελαφρά κράματα.

Τεχνικές κατασκευής: Χύτευση, διαμόρφωση με πλαστική παραμόρφωση ( Έλαση, διέλαση, σφυρηλασία, διαμόρφωση ελασμάτων). Σχέση των τεχνικών διαμόρφωσης με τις μηχανικές ιδιότητες. Ελαττώματα, εγκλείσματα, ιστός και ανισοτροπία.

Συγκολλήσεις: Τεχνικές και πεδίο εφαρμογής. Ελαττώματα και μη καταστρεπτικές δοκιμές.

Χάλυβες κατασκευών: Κοινοί ανθρακοχάλυβες και ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες (επιβελτίωσης). Χάλυβες υψηλού ορίου ελαστικότητας, μικροκραματωμένοι, διφασικοί, ελεγχόμενης έλασης. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Χάλυβες χαμηλών θερμοκρασιών.

Χάλυβες οπλισμένου σκυροδέματος: Συμβατικοί, συγκολλήσιμοι, Tempcore, μικροκραματωμένοι, ψυχρής παραμόρφωσης (stretched). Ανοξείδωτοι. Μηχανικές ιδιότητες. Αντοχή σε πυρκαϊά, αντοχή σε κρούση αντοχή σε κόπωση. Συγκολλήσεις και τεχνικές συγκόλλησης.

Διδάσκων: Γ. Φούρλαρης


Γ9. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 • Επισκόπηση της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ως συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών
 • Επισκόπηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Επισκόπηση Τεχνικών Προγραμματισμού Έργων (δικτυωτή ανάλυση, γραμμές ισορροπίας, προσομείωση, μέθοδος της κρίσιμης αλυσίδας, προσομείωση Monte Carlo)
 • Χρήση του Excel στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (προχωρημένες τεχνικές)
 • Ανάλυση Δεδομένων και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων
 • Χρήση του Primavera Project Planner 
 • Διαχείριση Εγγράφων & Σχεδίων.
 • Χρήση Συστημάτων G.I.S. στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Στοιχειώδης χρήση συστήματος 4D CAD (Project 4D) και σύνδεση με το Primavera Project Planner
 • Τεχνικές Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Πληροφοριακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές τους στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Σύνδεση με ιστοσελίδα του μαθήματος

Διδάσκων: Π. Ι. Παντουβάκης