Μ.Ε. 31
Home Γενικά Μαθήματα Διδάσκοντες Εργαστήριο Η/Υ Μεταπτ. Εργασίες Ανακοινώσεις Επικοινωνία Links

                 

Home
Up
Μ.Ε. 7
Μ.Ε. 8
Μ.Ε. 9
Μ.Ε. 10
Μ.Ε. 11
Μ.Ε. 12
Μ.Ε. 13
Μ.Ε. 14
Μ.Ε. 15
Μ.Ε. 16
Μ.Ε. 17
Μ.Ε. 19
Μ.Ε. 21
Μ.Ε. 22
Μ.Ε. 25
Μ.Ε. 26
Μ.Ε. 27
Μ.Ε. 29
Μ.Ε. 31
Μ.Ε. 33
Μ.Ε. 34
Μ.Ε. 35
Μ.Ε. 36
Μ.Ε. 40
Μ.Ε. 41
Μ.Ε. 42

Μελέτη της επίδρασης της επιβολής μετατόπισης στο χάλυβα στην συνάφεια του ωπλισμένου σκυροδέματος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:    Μυλωνάδης Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής:      Τρέζος Κ.   Επίκουρος Καθηγητής 

Ημερομηνία:                       Οκτώβριος 2000

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά του οπλισμένου σκυροδέματος όταν αυτό είναι ακόμη νωπό και επιβάλλουμε στο χάλυβα κάποια μετατόπιση. Προκειμένου να βγουν συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι που θα παίξουν ρόλο στην συμπεριφορά του οπλισμένου σκυροδέματος όπως η σύνθεση του σκυροδέματος, το μήκος συνάφειας, ο χρόνος που επιβάλλουμε την μετατόπιση, το αν η μετατόπιση είναι μιας κατευθύνσεως ή εναλλασσόμενης, η χρήση ρευστοποιητή και άλλες παράμετροι.

      Στην παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής περιγραφή της όλης διαδικασίας που ακολουθήσαμε, από τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε με την χρήση ή μη ρευστοποιητή, την μορφή του καλουπώματος καθώς και τον αριθμό των δοκιμίων και των μητρών, την επεξεργασία των σιδήρων όπως το κόψιμο τους στα κατάλληλα μήκη. Αναπτύσσεται επίσης  η μεθοδολογία κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης όπως η χρήση δονητή, η μέτρηση του χρόνου πήξεως του σκυροδέματος με την εισχώρηση ειδικής βέλονας σε τσιμεντοκονίαμα που προκύπτει από κοσκίνισμα του μίγματος καθώς και η μέτρηση της κάθισης του σκυροδέματος. Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο και την χρονική στιγμή κατά την οποία επιβάλλαμε την μετατόπιση στα δοκίμια, στη συντήρηση και στο ξεκαλούπωμα των δοκιμίων, στην διαδικασία της εξόλκευσης, στην μέτρηση των υπερήχων, στις μέθοδους θλίψης και διάρρηξης των δοκιμίων και των μητρών με τις οποίες  υπολογίζουμε τις θλιπτικές και εφελκυστικές αντοχές τους και στην μέτρηση των παραμέτρων για τον υπολογισμό της ανηγμένης επιφάνειας των σιδήρων.

      Παρουσιάζονται με την μορφή διαγραμμάτων και πινάκων όλες οι σκυροδετήσεις και στα οποία αναφέρονται αναλυτικά πληροφορίες όπως η επιβληθείσα παραμόρφωση, ο χρόνος και ο τρόπος που την επιβάλλαμε, η μέγιστη δύναμη εξολκεύσεως με την  αντίστοιχη μέγιστη ολίσθηση της, η δύναμη διάρρηξης, η ηλικία του σκυροδέματος κατά την χρονική στιγμή που πραγματοποιούμε την εξόλκευση, η ταχύτητα των υπερήχων καθώς και τα βάρη των μητρών και οι θλιπτικές και εφελκυστικές αντοχές τους. Επίσης γίνεται επισήμανση για εκείνα τα δοκίμια στα οποία είχαμε θραύση του χάλυβα ή εμφανίσανε ρωγμές μετά την σκυροδέτηση και τέλος δίδεται η πίεση διεισδύσεως βάσει της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.            

Η επιβολή μετατόπισης στο χάλυβα όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμη νωπό έχει άμεση επίδραση στην αντοχή του σκυροδέματος.

Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την επιρροή που είχε κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους εκτελώντας έναν μεγάλο αριθμό σκυροδετήσεων και σε κάθε μια από τις σκυροδετήσεις συνθέταμε ένα διαφορετικό σενάριο. 

Συνοπτικά,  τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

1)      Οι μάρτυρες συμπεριφερθήκαν καλύτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα δοκίμια όπου επιβάλλαμε μετατόπιση. 

2)      Όσο μεγαλύτερη μετατόπιση επιβάλλουμε τόσο μικρότερη δύναμη εξολκεύσεως αναμένουμε.

             Μείωση της μέγιστης δύναμης εξολκεύσεως όσο επιβάλλουμε μεγαλύτερη μετατόπιση.

 

3)      Ο ρυθμός μείωσης της δυνάμεως εξολκεύσεως σχετίζεται άμεσα με τον εάν η μετατόπιση είναι μιας κατευθύνσεως ή εναλλασσόμενης. 

            Μεγαλύτερος ο ρυθμός μείωσης της μέγιστης δύναμης εξολκεύσεως για  

           εναλλασσόμενη μετατόπιση (+/e)  σε σχέση με όταν έχουμε μετατόπιση  

          κατά την μια διεύθυνση μόνο (+e). Δοκίμια διαστάσεων 20x20x25

 4)      Όταν δύο δοκίμια διαφέρουν μόνο ως προς την σύνθεση τους και τους επιβάλλουμε την ίδια μετατόπιση την ίδια χρονική στιγμή, η συμπεριφορά τους σε εξόλκευση θα είναι ανάλογη των θλιπτικών τους αντοχών.


Επιρροή της σύνθεσης του σκυροδέματος στην τιμή της δύναμης εξολκεύσεως 

 

5)      Όσο πιο αργά χρονικά επιβάλλουμε την μετατόπιση τόσο μικρότερες αντοχές    αναμένουμε. Για τις 2 πρώτες ώρες δεν έχουμε τόσο σημαντική μείωση όσο στην περίπτωση από 2h εώς 4h.


     
           Επιροή του χρόνου επιβολής της μετατόπισης στην τιμή της Fmax 

    Επίσης από τις πληροφορίες που έχουμε από την πήξη του σκυροδέματος και λαμβάνοντας υπόψη την κάθιση για κάθε σκυροδέτηση υπολογίσαμε τους χρόνους έναρξης και λήξης πήξης του σκυροδέματος και τις εξισώσεις των εκθετικών συναρτήσεων που τις περιγράφουν, και με τα στοιχεία αυτά κατασκευάσαμε καινούργια διαγράμματα από τα οποία φαίνονται οι σχέσεις που συνδέουν τις βασικές παραμέτρους μεταξύ τους.  

Τέλος  περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήσαμε πρώτον για τον υπολογισμό της ανηγμένης επιφάνειας των σιδήρων λαμβάνοντας υπόψη τις τυπικές αποκλίσεις και την χρήση διαφορετικών τυπολογιών για τον υπολογισμό του συντελεστή της ανηγμένης επιφάνειας καθώς και  για τον υπολογισμό της πίεσης διεισδύσεως με την χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και του συντελεστή συσχετίσεως.

 

Home Up Feedback Περιεχόμενα Search

Eπικοινωνήστε  με   kouniaki@central.ntua.gr για ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν αυτό το web site.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2010