Μ.Ε. 22
Home Γενικά Μαθήματα Διδάσκοντες Εργαστήριο Η/Υ Μεταπτ. Εργασίες Ανακοινώσεις Επικοινωνία Links

                 

Home
Up
Μ.Ε. 7
Μ.Ε. 8
Μ.Ε. 9
Μ.Ε. 10
Μ.Ε. 11
Μ.Ε. 12
Μ.Ε. 13
Μ.Ε. 14
Μ.Ε. 15
Μ.Ε. 16
Μ.Ε. 17
Μ.Ε. 19
Μ.Ε. 21
Μ.Ε. 22
Μ.Ε. 25
Μ.Ε. 26
Μ.Ε. 27
Μ.Ε. 29
Μ.Ε. 31
Μ.Ε. 33
Μ.Ε. 34
Μ.Ε. 35
Μ.Ε. 36
Μ.Ε. 40
Μ.Ε. 41
Μ.Ε. 42

Φαινόμενα κλίμακας στο Ωπλισμενο Σκυρόδεμα 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:    Καλλιμάνης Αχιλλέας

Επιβλέπων Καθηγητής:      Κωτσοβός Μ.   Καθηγητής 

Ημερομηνία:                       Οκτώβριος 2000

 

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας , είναι η προσπάθεια ερμηνείας της εμφάνισης και ανάπτυξης των λεγόμενων «φαινομένων κλίμακας» σε φορείς ωπλισμένου σκυροδέματος . Η προσέγγιση των φαινομένων παρουσιάζεται τόσο από θεωρητικής πλευράς όσο και από πρακτικής , προσπαθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα προς εκτίμηση της υπάρχουσας σήμερα κατάστασης . 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρατίθεται μια μικρή εισαγωγή , όπου παρακολουθούμε εν συντόμω , τα βασικά σημεία στην ιστορική εξέλιξη της θεωρίας του ωπλισμένου   σκυροδέματος , για να έλθουμε στη συνέχεια στις σημερινές απόψεις και τις κυριότερες προσπάθειες  μετεξέλιξής τους .

Με κεντρικό σημείο τα φαινόμενα κλίμακας , οι προσπάθειες αυτές φαίνεται να είναι δύο ειδών : μια υπό κατάστρωση θραυστομηχανική  θεώρηση του αντικειμένου , όπου η ερμηνεία των φαινομένων κλίμακας πραγματοποιείται μέσω ουσιαστικά ενεργειακών μεθόδων , και μία ήδη υπάρχουσα θεώρηση των ερευνητών KotsovosPavlovic , όπου η προσέγγιση των φαινομένων πραγματοποιείται μέσω πρότασης αποδοχής ενός βελτιωμένου υλικού μοντέλου και συνεπακόλουθης εφαρμογής του , μέσω πεπερασμένων στοιχείων . Η ουσία της δεύτερης από αυτές της προσπάθειες έχει ήδη αναπτυχθεί στην πτυχιακή διπλωματική εργασία του γράφοντος , και για αυτό  στην παρούσα εργασία επιχειρείται , στο δεύτερο κεφάλαιο , μια ικανοποιητική ανάπτυξη των θραυστομηχανικών θεωρήσεων.  Στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται , μια σύντομη αιτιολόγηση των λόγων υιοθέτησης θραυστομηχανικής αντίληψης για το ωπλισμένο σκυρόδεμα και παρουσιάζονται τόσο η διάρθρωση των γραμμικών θεωριών , όσο και των μη γραμμικών , όπου εκεί την δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν το μοντέλο της ισοδύναμης ρηγμάτωσης των Bazant et al. και το συνεκτικό μοντέλο της πλασματικής  ρηγμάτωσης του Hillerborg . Τα δύο αυτά μοντέλα , αποτελούν σήμερα τον κορμό της θραυστομηχανικής  προσπάθειας εξήγησης των φαινομένων , και για αυτόν τον λόγο αποδόθηκαν κάπως αναλυτικότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα .

Εν συνεχεία , στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας , αναλύονται ορισμένες δημοσιεύσεις ερευνητών των φαινομένων κλίμακας , όπου βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και αξιολογούνται  πειραματικές διερευνήσεις διαφόρων ειδών δοκών [ συνήθεις , κοντές  , και  υψίκορμοι  δοκοί] , καθώς και τα συμπεράσματα , σχετικά με το πώς τα παρατηρούμενα φαινόμενα κλίμακας θα πρέπει να περιγραφούν  . Η γενική συνισταμένη στην οποία καταλήγουν οι ερευνητές είναι ο νόμος του Bazant ,   βάσει του οποίου προτείνεται μια ημι - εμπειρική σχέση  για να αντικαταστήσει υπάρχουσες εμπειρικές σχέσεις των Κανονισμών . Στο κεφάλαιο αυτό , δίνεται επίσης και η γενικότερη πρόταση των ερευνητών που αφορά την αλλαγή φιλοσοφίας των Κανονισμών σχετικά με το θέμα της διάτμησης – πρόταση που δεν φαίνεται να ξεφεύγει από το ημι-εμπειρικό επίπεδο παρέμβασης  .

 Στο επόμενο τέταρτο κεφάλαιο , διατυπώνονται οι απόψεις των ερευνητών KotsovosPavlovic επί του ζητήματος . Μια σύντομη περιγραφή του υλικού μοντέλου παρουσιάζεται στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου [ καθώς ,     αναλυτική ενασχόληση έχει πραγματοποιηθεί στην πτυχιακή εργασία του υποφαινόμενου ] , και στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου , παρατίθενται τρεις σειρές αναλυτικών επιλύσεων πλακών  και δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος με πεπερασμένα στοιχεία , βασισμένες στο υλικό μοντέλο των ερευνητών , για περιπτώσεις δομικών στοιχείων επιλεγμένων από τη διεθνή πειραματική βιβλιογραφία . Κατά την τρίτη σειρά επιλύσεων μάλιστα , η επιλογή των εξεταζόμενων δοκών λαμβάνεται από τις υπάρχουσες στο 3ο κεφάλαιο δημοσιεύσεις για βραχείες και υψίκορμες δοκούς , έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί στον αναγνώστη μια ad hoc συγκριτική ανάλυση . Για κάθε σειρά επιλύσεων , αναπτύσσονται επεξηγηματικές θεωρήσεις επί των αποτελεσμάτων , και προτείνεται μέσω αυτών , μια εναλλακτική ερμηνεία των φαινομένων κλίμακας . Σε αυτή , έμφαση δίδεται περισσότερο στην σωστή προσομοίωση του υλικού μοντέλου και λιγότερο στα φαινόμενα κλίμακας αυτά κάθε αυτά . Προτάσσεται έτσι σαφώς , η ανάγκη ρεαλιστικής περιγραφής του σκυροδέματος , και συνεπακολούθως , η προτεραιότητα στην αναδιαμόρφωση του θεωρητικού υπόβαθρου των Κανονισμών Ω.Σ. , σε σχέση με τις απόψεις των ερευνητών του θραυστομηχανικού μοντέλου , όπου έμφαση δίδεται στην βελτίωση του εμπειρικού υπόβαθρου των Κανονισμών . 

Στο πέμπτο κεφάλαιο , τέλος , αναπτύσσονται κάποια σχόλια και κρίσεις του γράφοντος επάνω στο ζήτημα των φαινομένων κλίμακας , ώστε να εξαχθούν κατ’αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας , συμπεράσματα .  

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ

Φαινόμενα κλίμακας , θραυστομηχανική , ρηγμάτωση , ωπλισμένο σκυρόδεμα , ζώνη ρηγμάτωσης , ενέργεια ρηγμάτωσης , ανάπτυξη των ρωγμών , διάδοση των ρωγμών , διατμητική αστοχία .

Διατμητική αντοχή , ψαθυρότητα , υψίκορμες δοκοί , βραχείες δοκοί , λεπτές [συνήθεις] δοκοί , Κανονισμοί Ω.Σ.  .

Υλικό μοντέλο , μη γραμμική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων , πειραματικές μέθοδοι , αθέλητες δευτερεύουσες εφελκυστικές δράσεις , θλιβόμενη ζώνη , μη συμμετρική ρηγμάτωση , υλική ετερογένεια . 

 

Home Up Feedback Περιεχόμενα Search

Eπικοινωνήστε  με   kouniaki@central.ntua.gr για ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν αυτό το web site.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2010