Μ.Ε. 21
Home Γενικά Μαθήματα Διδάσκοντες Εργαστήριο Η/Υ Μεταπτ. Εργασίες Ανακοινώσεις Επικοινωνία Links

                 

Home
Up
Μ.Ε. 7
Μ.Ε. 8
Μ.Ε. 9
Μ.Ε. 10
Μ.Ε. 11
Μ.Ε. 12
Μ.Ε. 13
Μ.Ε. 14
Μ.Ε. 15
Μ.Ε. 16
Μ.Ε. 17
Μ.Ε. 19
Μ.Ε. 21
Μ.Ε. 22
Μ.Ε. 25
Μ.Ε. 26
Μ.Ε. 27
Μ.Ε. 29
Μ.Ε. 31
Μ.Ε. 33
Μ.Ε. 34
Μ.Ε. 35
Μ.Ε. 36
Μ.Ε. 40
Μ.Ε. 41
Μ.Ε. 42

Μελέτη της συμπεριφοράς φορέων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα υπό σταδιακώς αυξανόμενη οριζόντια φόρτιση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:    Θώμος Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής:      Τρέζος Κ.   Επίκουρος Καθηγητής 

Ημερομηνία:                       Οκτώβριος 2000

 

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την μελέτη της συμπεριφοράς φορέων από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό σταδιακώς αυξανόμενη οριζόντια φόρτιση με θεώρηση συμπεριφοράς ελαστοπλασικής. 

Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία ανάλυσης βασιζόμενη στην ελαστοπλαστική μέθοδο «βήμα προς βήμα». Η φόρτιση επιβάλλεται σταδιακά ενώ οι ροπές διαρροής των κρισίμων διατομών επαναυπολογίζονται σε κάθε στάδιο φόρτισης. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η μεθοδολογία αυτή χρειάζεται ένα εργαλείο υπολογισμού του διαγράμματος ροπών καμπυλοτήτων των διατομών. Αφού έγινε η αντίστοιχη μαθηματική ανάλυση , δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το οποίο βρίσκει το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων για μια πλακοδοκό η ένα υποστύλωμα. Ακολούθως έγινε μια παραμετρική διερεύνηση του διαγράμματος ροπών καμπυλοτήτων για μια διατομή δοκού και ενός υποστυλώματος.

Η ελαστοπλαστική ανάλυση εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας ένα άλλο πρόγραμμα (που επίσης δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας). Γίνανε τρεις σειρές εφαρμογών για τρεις διαφορετικούς επίπεδους φορείς από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η οριζόντια φόρτιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν το σεισμικό οριζόντιο φορτίο το οποίο αναλύθηκε με την ισοδύναμη στατική μέθοδο. Αποτέλεσμα των εφαρμογών είναι η εμφάνιση της σειράς με την οποία εμφανίζονται οι πλαστικές αρθρώσεις μέχρι ο φορέας γίνει μηχανισμός καθώς και η εξαγωγή διαγραμμάτων τέμνουσας μετατόπισης.

 
 

Home Up Feedback Περιεχόμενα Search

Eπικοινωνήστε  με   kouniaki@central.ntua.gr για ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν αυτό το web site.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2010