Ανάλυση Προενταμένων Φορέων Μορφής Πλακοδοκού  

Μεταπτυχιακός Φοιτητής : Παναγούλης Δημήτριος                           
Επιβλέπων Καθηγητής: Σαπουντζάκης E.,  Λέκτορας       
Ημερομηνία : Μάρτιος 2000

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση προενταμένων φορέων μορφής πλακοδοκού. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η μελέτη της συμπεριφοράς πλάκας από σκυρόδεμα, που ενισχύεται με προενταμένες δοκούς. Η πλάκα υποβάλλεται σε εγκάρσια φορτία, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης, τόσο στην περίπτωση της ταυτόχρονης όσο και σ΄ αυτή της διαφορετικής χρονικά σκυροδέτησης πλάκας-δοκού. Η μεθοδολογία επίλυσης έχει αναπτυχθεί από τους Sapountzakis and Katsikadelis, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυσσόμενες συνεπίπεδες δυνάμεις και παραμορφώσεις της πλάκας, καθώς και τις αντίστοιχες αξονικές δυνάμεις και παραμορφώσεις των δοκών, λόγω της συνδυασμένης αντίδρασης (αλληλεπίδραση πλάκας-δοκού) του συστήματος. Η αριθμητική επίλυση των μη γραμμικά συζευγμένων προβλημάτων πλάκας και δοκού, που προκύπτουν με βάση την παραπάνω μεθοδολογία, επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της μεθόδου της Αναλογικής Εξίσωσης.

Ο φορέας μορφής πλακοδοκού αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον διαδεδομένες μορφές κατασκευών, με εφαρμογή στη γεφυροποιία και τα προκατασκευασμένα έργα, λόγω των οικονομικών και κατασκευαστικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Η ενίσχυση της πλάκας με δοκούς οδηγεί σε αύξηση της ακαμψίας του φορέα. Παράλληλα, η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένων προενταμένων δοκών αποτελεί μια γρήγορη και οικονομική μέθοδο κατασκευής σε σημαντικά έργα. Η αντιμετώπιση της επιρροής των χρόνιων φαινομένων του σκυροδέματος σε ενός τέτοιου είδους δομικό στοιχείο, όπως είναι η πλακοδοκός, είναι δύσκολη (λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου), με αποτέλεσμα την αποδοχή μη επαρκών λύσεων και μεθόδων.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον προσδιορισμό μιας ακριβέστερης προσέγγισης της λύσης του προβλήματος πλακών με νευρώσεις. Το προτεινόμενο προσομοίωμα του συστήματος πλάκας-δοκών επιτρέπει τον προσδιορισμό των διατμηματικών δυνάμεων στις διεπιφάνειες πλάκας-δοκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαστασιολόγηση των διατμηματικών συνδέσμων.

Πέρα της θεωρητικής ανάπτυξης του θέματος της εργασίας, εξετάζονται κάποια αριθμητικά παραδείγματα προενταμένων φορέων μορφής πλακοδοκού, τόσο στην περίπτωση της ταυτόχρονης όσο και σ΄ αυτή της διαφορετικής χρονικά σκυροδέτησης πλάκας-δοκού. Από την ανάλυση των φορέων αυτών προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά τους.