Συστήματα  Έλεγχου Δυναμικής Απόκρισης  Κατασκευών

Μεταπτυχιακός Φοιτητής : Ουδενιώτης Θεμιστοκλής                        
Επιβλέπων Καθηγητής: Κουμούσης B.,  Αν. Καθηγητής       
Ημερομηνία : Μάρτιος 2000

Ο δομικός έλεγχος των κατασκευών είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη περιοχή έρευνας στον χώρο της δομικής μηχανικής σύμφωνα με την οποία η κίνηση της κατασκευής κατά την διάρκεια σεισμικής διέγερσης ελέγχεται με την διάταξη κατάλληλων μηχανισμών ενεργητικών η παθητικών οι οποίοι έχουν ως τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση των σεισμικών δυνάμεων και την όσο το δυνατόν λιγότερη καταπόνηση της.

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε έξη κεφάλαια που έχουν ως αντικείμενο την  αντιμετώπιση συστημάτων ελέγχου δυναμικής απόκρισης των κατασκευών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθόδους δομικού ελέγχου και σε παραδείγματα εφαρμογής των συγκεκριμένων μεθόδων, στα κεφάλαια 2 και 3 αναπτύσσεται η θεωρία των συνεχών γραμμικών συστημάτων με αναφορά στα διακριτά συστήματα, στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτονται οι βασικές αρχές ελέγχου των διακριτών συστημάτων δίνεται επίσης ο βέλτιστος έλεγχος συστήματος δύο βαθμών ελευθερίας και ο σχεδιασμός φίλτρου Calman-Bucy σε ένα μονοβάθμιο σύστημα, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συμβολή των νευρωνικών δικτύων στον δομικό έλεγχο και η αποτελεσματικότητα τους στην λύση των περισσότερων παρουσιαζόμενων προβλημάτων όπως διαφόρων αβεβαιοτήτων οι οποίες έχουν σχέση με τους αλγόριθμους ελέγχου, την θέση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών, το ιστορικό της φόρτισης και του μηχανισμού ελέγχου  στα μοντέλα που αναπτύσσονται και τέλος στο έκτο κεφάλαιο δίνονται  συμπεράσματα και πρακτικές διαπιστώσεις τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω έρευνα. Γίνεται επίσης η χρήση του προγράμματος matlab όσον αφορά τον σχεδιασμό φίλτρου Calman-Bucy σε ένα σύστημα τριών βαθμών ελευθερίας και η εύρεση του μητρώου κέρδους του ελέγχου.