Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεμελίων-Σήραγγας και Αναλύσεις Τρισδιάστατων Κόμβων Σηράγγων με Πεπερασμένα και Απειρομήκη Στοιχεία

Μεταπτυχιακός Φοιτητής : Γερόλυμος Νικόλαος                    
Επιβλέπων Καθηγητής: Γκαζέτας Γ., Καθηγητής      
Ημερομηνία : Μάρτιος 2000

Αφού σκιαγραφηθούν συνοπτικά οι κυριότερες αριθμητικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην ανάλυση προβλημάτων υπογείων κατασκευών, με έμφαση στην ορθή χρήση των πεπερασμένων και απειρομήκων στοιχείων, διερευνούνται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις: α) Η δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους - θεμελίων - σήραγγας, και β) η διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη τρισδιάστατων κόμβων σηράγγων. Για την πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται παραμετρική διερεύνηση η οποία οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δυναμικές δυσκαμψίες και αποσβέσεις ακτινοβολίας των θεμελίων καθώς και για τους συντελεστές αλληλεπίδρασης του συστήματος εδάφους - θεμελίων - σήραγγας. Η επιρροή της ύπαρξης της σήραγγας στην δυναμική απόκριση των θεμελίων διερευνάται επίσης. Στην δεύτερη περίπτωση πραγματοποιούνται τρισδιάστατες προσομοιώσεις της σταδιακής εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κόμβων σηράγγων. Αναπτύσσεται δε απλοποιημένη αναλυτική μέθοδος  για την προσέγγιση της τρισδιάστατης γεωμετρίας σε δύο διαστάσεις. Εξάγονται συμπεράσματα για την αλληλεπίδραση γειτονικών εκσκαφών καθώς και για τις μεταβολές του τασικού και του μετακινησιακού πεδίου του περιβάλλοντος εδάφους κατα την εκσκαφή και υποστήριξη των κόμβων των σηράγγων.