Απαιτήσεις Σπουδών

·         Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση δέκα (10) μαθημάτων, πέντε (5) από το χειμερινό και πέντε (5) από το εαρινό εξάμηνο, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας (ΜΕ).

·         Για τους Πολιτικούς Μηχανικούς που είτε δεν προέρχονται από το ΕΜΠ είτε δεν έχουν την κατεύθυνση του Δομοστατικού ή Γεωτεχνικού Μηχανικού, προβλέπεται εισήγηση από αρμόδια επιτροπή, η οποία καθορίζει υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα προσμετρούνται στα 10 που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ.

·         Για κάθε ΜΦ ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ -από τους διδάσκοντες του προγράμματος- ως επιβλέπων ακαδημαϊκός σύμβουλος καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος δεν είναι απαραίτητο να επιβλέψει και την μεταπτυχιακή εργασία του ΜΦ.

·         Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών τις τρείς (3) ανά μάθημα. Η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εβδομαδιαίες ασκήσεις, θέματα, πρόχειρες εξετάσεις κλπ, είναι, επίσης, υποχρεωτική.

·         Η εγγραφή σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι υποχρεωτική.

 

1ο εξάμηνο

Εγγραφή σε 5 μαθήματα

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των μαθημάτων που έχουν επιλεγεί εντός της πρώτης (1) εβδομάδας μαθημάτων και διαγραφής τους, το αργότερο μέχρι τη λήξη της τρίτης (3) εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου

Γραπτή εξέταση των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται.

Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 1-10, χωρίς κλασματικό μέρος, με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την τελική εξέταση και από τις ασκήσεις, τα θέματα και τις λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

 

2ο εξάμηνο

Εγγραφή σε 5 μαθήματα

αλλαγές-διαγραφές-εξέταση- βαθμολογία όπως στο 1ο εξάμηνο.

 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου

 

Δήλωση μαθημάτων Σεπτεμβρίου

Προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική (περίοδος Σεπτεμβρίου) κατά την οποία οι ΜΦ δικαιούνται να εξεταστούν το πολύ σε 2 μαθήματα του χειμερινού και σε 2 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

 

 

3ο εξάμηνο

Ανάληψη και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η ανάληψη Μ.Ε. γίνεται, εφόσον ο ΜΦ οφείλει μέχρι δύο μεταπτυχιακά μαθήματα.

Εγγραφή σε μαθήματα

Οι ΜΦ που δεν κατάφεραν να επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα από το χειμερινό, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Οι ΜΦ που έχουν επιτύχει σε πέντε (5) μαθήματα από το χειμερινό και πέντε (5) μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε επιπλέον μαθήματα έως τον μέγιστο αριθμό των 14 συνολικά σε όλη τη διάρκεια φοίτησης τους στο ΔΠΜΣ.

 

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου

 

Εξεταστική  ΜΕ - Περίοδος Φεβρουαρίου

Η εξέταση και βαθμολόγηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας γίνεται από Τριμελή Επιτροπή -συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος Καθηγητή-  με προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων (5 χειμερινού +5 εαρινού).

Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει μισή κλασματική μονάδα, με βάση επιτυχίας το πέντε και μισό (5,5). 

 

Ελάχιστη διάρκεια ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα)                                                       

Απόφοιτοι Φεβρουαρίου

4ο εξάμηνο

Κενή εγγραφή

Εάν ο ΜΦ έχει ήδη κάνει ανάληψη ΜΕ και δεν επιθυμεί επιπλέον μαθήματα.

Ανάληψη και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Εάν ο ΜΦ δεν έχει κάνει ανάληψη.

Εγγραφή σε μαθήματα

Οι ΜΦ που δεν κατάφεραν να επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα από το εαρινό, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

Οι ΜΦ που έχουν επιτύχει σε πέντε (5) μαθήματα από το χειμερινό και πέντε (5) μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε επιπλέον μαθήματα έως τον μέγιστο αριθμό των 14 συνολικά σε όλη τη διάρκεια φοίτησης τους στο ΔΠΜΣ.

 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου

 

Εξεταστική  ΜΕ - Περίοδος Ιουνίου

 

Δήλωση μαθημάτων Σεπτεμβρίου

 

Μέγιστη διάρκεια ΔΠΜΣ (4 εξάμηνα)                                                       

Απόφοιτοι Ιουνίου και Οκτωβρίου

Αποφοίτηση

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο ΜΦ παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί.

Ο γενικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισμα των 10 μαθημάτων και του πενταπλάσιου του βαθμού της ΜΕ δια 15.

Στην περίπτωση που ο ΜΦ έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα από 10 μαθήματα, τότε για τον γενικό βαθμό ΜΔΕ υπολογίζονται τα 10 με την υψηλότερη βαθμολογία, εφόσον ικανοποιείται η προϋπόθεση των 5 μαθημάτων χειμερινού και 5 μαθημάτων εαρινού. Αν στο ΜΦ έχουν οριστεί υποχρεωτικά μαθήματα, υπολογίζονται στα 10, ακόμα κι αν δεν είναι αυτά με την καλύτερη βαθμολογία.

 

Διαδικασία Αποφοίτησης

·         Κατάθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ της ΜΕ σε ηλεκτρονική μορφή.

Υποβολή στη Γραμματεία:

·         Βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ: α) κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Εργασίας, β) μη εκκρεμότητας εκ μέρους του ΜΦ.

·         Περίληψη της εργασίας  στα ελληνικά, σε ηλεκτρονική μορφή.

·         3-5 σέλιδη  περίληψη της εργασίας στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή.